Vedtekter

§1: Mart’nsforeningen:
Foreningen Kaupangrmart’n er en forening for bedrifter og organisasjoner i Stor-Elvdal kommune. Medlemmene forplikter seg til å stille minimum 1 person til vakthold/billettør eller andre relevante oppgaver under gjennomføringen av mart’n. Utover dette har ikke medlemmene noe ansvar for mart’nsforeningens forpliktelser utover medlemskontingenten.

 

§2: Formål:
Kaupangrmart’n skal:

 • Være en folkefest
 • Få fram Østerdalens preg og tradisjoner
 • Markedsføre distriktet
 • Gi organisasjoner og næringsliv inntekter

 

§3: Årsmøte:
Martnsforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer samt spesielt inviterte gjester. Alle som har betalt medlemskontingent inneværende år har 1 stemme på årsmøtet. Årsmøtet avholdes i løpet av høsten, og innkalles med minst 2 ukers varsel

Årsmøtet skal ha følgende saksliste:

 1. Rapport fra siste mart’n
 2. Revidert regnskap
 3. Ideer og forslag om neste mart’n
 4. Fastsetting av neste års kontingent samt medlemsfordeler
 5. Godtgjøring for ulike verv og oppgaver
 6. Valg av styre på 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. 1 styremedlem og 1 varamedlem skal være ungdomsrepresentanter. Styremedlemmene trenger ikke være medlemmer i foreningen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Hvert år trer halvparten av medlemmene ut av styret. Første gang etter loddtrekning.
 7. Valg av revisor
 8. Valg av valgkomité på tre medlemmer

Ekstraordinært årsmøte avholdes når komiteen eller 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skal skje skriftlig og senest en uke før møtet avholdes.

 

§4: Styret:
Styret konstituerer seg selv. Alle funksjoner i styret velges for 1 år. Styret har ansvar for forberedelser og gjennomføring av det årlige mart’nsarrangementet innenfor de rammer årsmøtet setter.

 

§5: Vedtektsendringer:
Endringer i vedtekter gjennomføres av årsmøtet med minimum 1/3 flertall.

 

§6: Foreningens oppløsning:
Årsmøtet kan beslutte oppløsning av foreningen med minst 2/3 flertall av de frammøtte representanter. Når oppløsning er besluttet skal eiendeler realiseres og fordeles slik årsmøtet
bestemmer.

 

Vedtatt: 19.10.1995, revidert 13.11.1996 og 03.11.1999 og 06.11.2002